Monday, 19 November 2012

Farm Pit: 2-3 Redpolls over.

Island Pit: 35 Goldeneye, Chiffchaff.